English|中文|Indonesian|日本語|한국어|ภาษาไทย|tiếng Việt
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมที่เสริมร่วมกับหลักสูตรการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ว่าด้วยการศึกษาจะสมบูรณ์ได้ เมื่อมีกิจกรรมเสริม ซึ่งก็คือ กีฬาและสันทนาการ ศิลปะการแสดงที่จัดโดย กลุ่มชมรม และ สังคมต่างๆ เพื่อสนองต่อความสนใจของนักเรียนที่หลากหลาย กิจกรรมเสริมเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนโดยการจัดให้มีค่าย ทัศนะศึกษา และ โครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ

จากเป้าหมายของเราที่ต้องการจะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะความสามารถรอบด้าน ทำให้เกิด The Duke of Edinburgh’s Award สนับสนุนผู้เรียนให้ฝึกทักษะการพึ่งพาตนเอง, การทำงานเป็นกลุ่ม

และการเป็นผู้นำรายชื่อกิจกรรมร่วมกับหลักสูตร (CCAs) ถูกนำเสนอด้วย
© 2008 ACS (International) Singapore | Disclaimer | Browser Compatibility | Designed by Blue Rain Studios | This website is driven by APT Enterprise.